Ana Sayfa

 

       +90 (318) 233 12 29

Ana Sayfa

Yönetim 

Şubeler

Sağlık Mevzuatı

İletişim         Bilgi Güvenliği İhlal Bildirimi


112 Acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin...112 Acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin...Ambulansı takip etmek sizi, ambulansın içinde bulunan sağlık personelini ve hastayı riske atar...Lütfen duyarlı olalım. Siren sesini duyduğunuzda Ambulansa yol verin!..112 Acil hattını gereksiz yere meşgul etmeyin. Belki de acil bir hasta telefonu kapatmanızı bekliyor...Sarılacak yara neredeyse biz oradayız...Yaşama yol ver, ambulansa yol ver...Bizim için her saniye hayati önem taşıyor...17 Helikopter Ambulansımız ile hizmet vermeye devam ediyoruz...Biz engel tanımıyoruz her tür zorlu koşulda hizmet veriyoruz ama trafikte sizi aşamıyoruz. Yaşama yol verin!..Çocuklar, 112 oyun değildir, lütfen gereksiz yere aramayın...

 

Prof . Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı
Bürokrasinin Azaltılması
Aşı Takvimi Bebek

Doğum Zamanı

Bilgi Güvenliği

Sağlık Mevzuatı

Hasta Hakları

Sendikalı Personel

Başvurular

Nöbetçi Eczaneler

Önemli Günler

Sitemizin Amacı

Kurum Sorumlulukları

Dumansız Hava Sahası

Aile Hekimini Bul

Sağlık Net

Kirim Kongo

Bilgi Edinme

Sağlık Kösesi

112 Acil Hastane Ent.

Yeni Ölüm Belgesi

UMKE

112 Koordinasyon

Dünyadan Sağlık
Geri

İKİNCİ KISIM İl Sağlık Teşkilatı ve Görevler
BİRİNCİ BÖLÜM Sağlık Müdürlüğünde Hizmetin Yürütülmesi
İl Teşkilatının Yapısı


               Madde 6 - İl düzeyinde sağlık hizmetlerinden birinci derecede sorumlu yöneticiler, vali ve sağlık müdürüdür.
a) Vali: İlde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden, eşgüdümünden ve
geliştirilmesinden birinci derecede sorumlu kişidir. Valiler, yetkilerinin bir kısmını
yardımcılarından birine ya da sağlık müdürüne devredebilirler.
b) Sağlık Müdürü: Her ilde bir sağlık müdürü ile Sağlık Bakanlığı Taşra
Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartlan Yönetmeligi'nde belirtilen sayıda sağlık
müdür yardımcısı bulunur. Sağlık müdürü ilin en üst sağlık yöneticisi olup,
görevinde valiye karşı sorumludur.
Sağlık müdürü, görevleri müdür yardımcıları arasında dengeli bir şekilde dağıtır. Sağlık müdür yardımcıları, kendilerine verilen görevleri sağlık müdürünün vereceği yetki sınırları içinde yürütürler.
Sağlık Müdürünün Görevleri
             Madde 7 - Sağlık Müdürünün görevleri şunlardır:
a) İldeki sağlık hizmetlerini planlamak, Bakanlıkça gönderilen planları ve
programları uygulamak, sağlık hizmetlerinin mevzuata uygun olarak ve en yüksek
nitelikte yapılabilmesi için gerekli işleri yürütmek,
b) Sağlık hizmetlerini nicelik ve nitelik yönünden sürekli olarak
değerlendirmek; ildeki sağlık kuruluşları ile ilgili görüşlerini ve hizmetlerin
geliştirilmesi için gerekli gördükleri işleri yıllık olarak Bakanlığa bir rapor olarak
önermek,
c) Her yılın Şubat ayı içinde, bir önceki yıl içinde ildeki kuruluşlarda yapılan
işleri ve aksayan yönler ile ilin sağlık düzeyini kapsayan bir çalışma raporunun
hazırlanmasını sağlamak ve bu raporu il valisine ve Bakanlığa göndermek,
d) İl içerisindeki sağlık kuruluşlarının görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri
için ihtiyaç duyulan malzemeyi belirlemek; sağlanmak üzere bunları il valisine ya
da Bakanlığa önermek; valilikçe sağlanan ya da Bakanlıkça gönderilen araç, gereç,
ilaç, basılı kağıt ve bütün malzemenin en verimli şekilde, zamanında ve yeterli
sayıda dağıtımını sağlamak,
e) Hastalık salgınlarında gerekli taşıt, ekipman ve ekibin hazırlanmasını
sağlamak,
f) Sağlık kuruluşları arasında eşgüdüm sağlayarak birlikte ve ekip halinde
çahşmaları yürütmek,
g) Sağlık kuruluşlarının hizmetlerini ve buralarda çalışan personelin
çalışmalarını denetleyip hizmetin aksayan yönlerini saptamak, bu aksaklıkların
nedenlerini belirlemek ve sorunların çözümlenmesi için gereken önlemleri almak;
bu amaçla personeli destekleme, güdüleme, eğitme, ödüllendirme ya da cezalandırma işlemlerini yürütmek,
h) Mevzuata uygun olarak ildeki personelin sicillerinin verilmesini ve özlük haklarının yerine getirilmesini sağlamak,
ı) Denetimleri mevzuatla Sağlık Bakanlığı'na verilmiş olan sağlık kuruluşlarını denetlemek ve/veya denetlenmesini sağlamak,
i) Sağlık hizmetlerinde sektörlerarası işbirliğini sağlamak amacıyla, kamu ve özel sektördeki kuruluşlarla sağlık kuruluşlarının eşgüdümünü sağlamak,
j) İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, valinin katılamadığı durumlarda Kurula başkanlık yapmak,
k) İl afet planlarının yapılmasını ve bütün şubelerin bu çalışmalara katılmasını sağlamak.
 

 
Copyright

Copyright © 2012 Tüm Hakları Kırıkkale Sağlık Müdürlüğü  Aittir Tel: 0 (318) 233 12 29  Faks: 0 (318)  233 06 67
   Bu Site En İyi IE (İnternet Explorer) 1024 x 768 Çözünürlükte Görüntülenir

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi
 Yasin ÇETİNER