Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

Şeref Parıldar
Nisan 13, 2017

1. Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
3. Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
4. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
5. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
6. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
7. Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
8. Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
9. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
10. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
11. Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
12. Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
13. Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,
14. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
15. Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
16. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
17. Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ nin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,
18. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
19. İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak,
20. Milli Alarm Sistem Mevzuatını takip ve yürütmek,
21. İKOS (ihtiyaç kriterleri otomasyon sistemi) iş ve işlemlerini yürütmek,
22. Savaş Hasar Onarım Planı ve Sabotaj Planlarını yapmak ve güncel bulundurmak.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

 ADIM 1: PORTALE GİRİŞ https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go adresinden Şekil-1′deki Başvuru Portalı giriş ekranına ulaşılır.  Şekil 1- Başvuru... Devamı

SORU 1 – Başka kurumda çalışan memurun Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına naklen tayin talebinin usul ve esasları nelerdir? CEVAP 1 – Bakanlığımıza y... Devamı

-Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak kuraya gireceğim, mazeret başvurusunu nasıl yapmalıyım? İsminiz Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına katılacaklar lis... Devamı

EBYS Kurulum Dosyasını nereden indirebilirim? Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) nin kurulum dosyasını http://ebysportal.saglik... Devamı